TeHo-logo_PNG

Personalliggare inom byggbranschen

Den förste januari 2016 träder nya regler om personalliggare för byggbranschen i kraft. Som alltid med personalliggare är syftet att stoppa skattefusk men vad får detta för konsekvenser för mindre företag? Dessa nya regler kommer att påverka företag inom byggbranschen, men också näringsidkare inom andra branscher och bostadsrättsföreningar.

I framtiden ska alla byggarbetsplatser där kostnaden för byggverksamheten överstiger fyra prisbasbelopp(för 2016 gäller 177 200kr) exklusive moms, och där beställaren INTE är en privatperson, förses med en elektronisk personalliggare och vara föremål för inspektioner från skatteverket. Ansvaret för att tillhandahålla denna utrustning för elektronisk personalliggare vilar på byggherren, alltså i många fall beställaren.

Detta innebär att såväl byggföretag som företag inom andra näringsgrenar och till och med bostadsrättsföreningar kan bli skyldiga att tillhandahålla denna utrustning. I praktiken kommer det dock bli möjligt att skriftligen avtala över detta ansvar på lämpligt byggföretag som utför arbetet, av rent praktiska skäl.

Även om byggherren ansvarar för utrustningen så är det företaget som utför byggtjänsten(och ALLA byggrelaterade tjänster lossning och lastning undantaget) som är skyldiga att se till att deras personal är uppskriven i personalliggaren. Byggherren har här endast ansvar för att tillhandahålla utrustningen och se till att dennes egna anställda är uppskrivna. Den som omfattas av dessa regler är även skyldig att spara alla uppgifter i två år efter kalenderårets utgång. Denna skyldighet kan från utförarens sida enligt avtal överlåtas till byggherren som tillhandahållit utrustningen.

Utöver att tillhandahålla personalliggare så vilar det även på byggherren att anmäla startdatum och slutdatum för arbetet på byggarbetsplatsen till skatteverket.

Som tidigare nämnt gäller dessa regler inte för de byggarbetsplatser där en privatperson bygger för eget bruk och inte heller om kostnaden är mindre en fyra prisbasbelopp(för 2016 gäller 177 200kr).

Läs mer om de nya reglerna hos skatteverket.