TeHo-logo_PNG

2015 > 11

Regelverket som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning har ansetts vara så förmånligt att en utredning tillsatts för att se över reglerna, likväl är det många företagare som inte känner till 3:12-reglerna. Vi försöker reda ut begreppen!

I den enskilda firman, där de allra flesta startar sin verksamhet, beskattas hela vinsten som en helt vanlig lön med tillhörande löneskatt och sociala avgifter. Detta går bra så länge bolaget är litet och gör relativt små vinster, efterhand som bolaget växer kan vinsten komma att bli allt för stor och många råkar då ut för höga skatter. Det är då(eller helst precis innan) som aktiebolagets struktur kan ge stora fördelar.

I aktiebolaget finns möjligheten att precis som vanligt ta ut lön men också att ta ut företagets eventuella vinst i form av utdelning. Denna utdelning beskattas i ett fåmansbolag i normalfallet som lön. Utdelning upp till en viss gräns beskattas dock som inkomst av kapital med endast 20 % beskattning(30 % på 2/3 av utdelningen).

Förenklingsregeln

Enligt förenklingsregeln som är den vanligast använda så kan du ta ut lågbeskattad utdelning upp till ett schablonbelopp. För beskattningsåret 2015 gäller 156 475kr(2,75IBB) och för beskattningsåret 2016 159 775kr(2,75 IBB).

Huvudregeln

Huvudregeln ställer något högre krav på löneuttaget än förenklingsregeln men kan i sin tur generera ett högre utdelningsbelopp, den baseras på bolagets löneunderlag. Om du uppfyller kraven för att få nyttja huvudregel så kan du använda 50 % bolagets löneunderlag som gränsbelopp för den lågbeskattade utdelningen.

För utdelning under 2016 måste du som ägare eller närstående ta ut en lön under 2015 på minst 6 IBB (348 600 kr) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 9,6 IBB (557 760 kr).

Att tänka på

Om du väljer att inte ta utdelning så sparas gränsbeloppen så att du kan ta lågbeskattad utdelning följande år, glöm bara inte att reglerna som sagt står under utredning och kan därför att komma att förändras.

Tjänstepension är också en viktig del i upplägget med utdelningar då inkomstslaget kapital inte är pensionsgrundande och du därför bör öka tjänstepensionsbetalningarna för att väga upp denna förlust av den allmänna pensionen.

Det finns även ett maxbelopp som innebär att du inte kan beskattas i inkomstslaget tjänst för mer än 90 IBB med anledning av utdelning. Över detta belopp beskattas du i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 %.

Läs hela inlägget »

Idag är det den 17 november och det betyder att det är hög tid att se över årets insättningar till tjänstepensionen!

Avsättning till tjänstepension är ett mycket bra sätt att utnyttja ditt företags avdragsrätt till fullo. Om du har utrymme kvar är det dags att göra en extra insättning. Avsättningar till tjänstepension är avdragsgilla upp till 35 % av lönen, dock högst 10 prisbasbelopp dvs. 455 000 kronor för 2015.

Vid t.ex. avgångspensionering eller ändrad pensionsålder kan kompletteringsregeln användas som kan medge ett ännu högre avdrag.

Viktigt att komma ihåg är att inbetalningen ska vara ditt pensionsbolag till handa innan den siste december för att bli avdragsgill under 2015!

Läs hela inlägget »