TeHo-logo_PNG

2016

Halvvägs genom december rycker vi allt närmre Jul, såväl för de anställda som för företaget. Lyckligt lottade är vi få som redan hunnit inhandla julklappar och det mesta till julbordet, men vad kan företaget bjuda på?

Julfika är en självklarhet på många arbetsplatser där det bjuds på glögg, lussebullar och kanske en pepparkaka eller två. Detta är att likställa med enklare förtäring, något som är fullt avdragsgillt enligt skatteverkets regler under premissen att det är av ”mindre värde”, tillhandahålls på arbetsplatsen och att hela personalen likvärdigt erbjuds det som serveras.

Det traditionsenliga Julbordet på restaurangen är att se som en personalfest och där gäller samma regler som vanligt. Företaget får avdrag om 90kr per person exklusive moms och om så önskas är det fritt fram att bjuda med familjemedlemmar. Kostnader som överstiger 90 kr per person förmånsbeskattas inte men är inte heller avdragsgilla för företaget. Kom ihåg att det är max två personalfester per år som gäller!

Även julklappar till de anställda kan vara skattefria för de anställda. Här får dock gåvans marknadsvärde inte överstiga 450kr inklusive moms, fraktkostnader räknas inte med här. Marknadsvärdet kan skilja sig det anskaffningsvärde företaget haft för gåvan. Skulle det istället handla om pengar som går till välgörenhet så är det avgörande att gåvan ges på initiativ av företaget. Detta innebär att om den anställde själv får avgöra vart gåvan går så likställs det med lön, om företaget däremot avgör så ses det inte som lön men företaget får inte heller göra avdrag för gåvan.

Kunderna då? Jodå, att ta med kunder på julbord går, men detta är att se som extern representation. Alltså gäller samma representationsregler som vanligt, 90kr per person exklusive moms, övriga kostnader är ej avdragsgilla och middagen måste vara direkt knuten till en affärsförhandling.

Julgåvor till kunder är det värre med, att ge bort julgåvor till kunder är ok men inte avdragsgillt för företaget. Avdragsrätt för gåvor till kunder ges för reklamgåvor av obetydligt värde alternativt för representationsgåvor i samband med förhandlingar, högst 180 kr exklusive moms per person.

Håll tungan rätt i mun och tänk på att en enkel lussebulle kan ge dina anställda motivationen som krävs för att tuffa på, ända in i kaklet och ända in till dopparedan!

Läs hela inlägget »

Regeringen har presenterat sin budgetpropsition för 2017 och den innehåller som alltid ett antal förslag som påverkar företagare om den skulle klubbas igenom av riksdagen.
Bland årets nyheter återfinns ett förändrat avdrag för representation, omsättningsgräns för merärdesskatt, krav på kontrolluppgifter för anställda på månadsbasis och återigen en tillfälligt reducerad arbetsgivaragift.

Sänkt arbetsgivaravgift - "Tillfälligt växa-stöd"
Denna gång vill regeringen stödja redan etablerade enskilda näringsidkare och göra det enklare och billigare för dem att växa. Förslaget är att en enskild näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den förste januari 2016 och som nyanställt efter den 31 mars 2016 skall få nedsatt arbetsgivaragift för den nyanställda under de första tolv månaderna. Den enda arbetsgivaravgift som ska betalas är ålderspensionsavgiften om 10,21%. Förslaget är dock att "Växa stödet" endast ska gälla mellan den förste januari 2017 och den sista december 2021. 

Omsättningsgräns för mervärdesskatt
Mindre näringsverksamheter skall bli enklare att driva för att uppmuntra försäljning även i mindre skala. Därför föreslås att det skall bli friviligt att momsregistrera sig om företaget har en omsättning under 30000 kr. Genom att slippa redovisa moms skall den administrativa bördan minskas för små företag.

Förändrat representationsavdrag
Avdraget för representation har varit omtvistat en längre tid och nu kommer förslaget om att helt slopa avdraget vid inkomstbeskattning för kostnader för representation vid förtäring. Avdraget för momsen som uppstår vid representation kommer dock att kvarstå och i vissa fall utökas. Tidigare har man vid beräkningen av momsavdraget gjort skillnad vid intern och extern representation och vid representation innehållandes vin och starksprit. Numera skall momsen för förtäring på upp till 300kr per person att vara avdragsgill, oavsett om det är extern eller intern representation eller vad den består av. Annan representation än förtäring påverkas inte av ändringarna.

Kontrolluppgifter månadsvis
Regeringen vill ha in uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete på individbasis löpande under året. Tanken är att uppgifterna ska lämnas i samband med lönedeklarationen. Då detta kommer att kräva mycket av företagen så har startdatum för dessa regler blivit satt till först den 1 juli 2018. Syfte med förändring är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Läs mer om Budgetpropositionen på regeringens hemsida
 

Läs hela inlägget »

Efter fyra månader är de flesta nyårslöften om ett nytt sundare 2016 nog förpassat till historien för de flesta av oss men likväl springer svenskarna på gym mer än någonsin tidigare. Oavsett om det är du som företagare vill ha ett lite billigare gymkort själv, dina anställda efterfrågat det, eller om du som många andra företag insett hur stor vinst du kan göra med bara ett par dagars mindre sjukfrånvaro för dina anställda så finns det hopp!

Företagets kostnad för friskvårdsbidraget är fullt avdragsgill förutsatt att ni följer de regler som skatteverket slagit fast, men vad krävs då?

  • Först och främst så skall erbjudandet rikta sig till alla anställda i samma utsträckning oavsett befattning eller anställningsform. Detta medför också att den som mottar friskvårdsbidraget måste vara anställd i företaget. Därför kan inte den som är ägare till enskild firma eller handelsbolag dra nytta av reglerna.
  • Friskvården skall också vara av ”enklare slag” och av ”mindre värde”, något som av skatteverket ansetts motsvara kostnaden av ett normalpris för gymkort på orten. Det betyder i praktiken att det krävs stora belopp för att gå över gränsen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö. Dock får kostnaden för varje enskilt tillfälle inte överstiga 1000 kronor. Om företaget betalar för flera träningskort, t.ex. ett gymkort och ett kort till en simhall så är det kostnaden för de två korten som bedöms tillsammans och inte får överstiga normalpriset på orten. Detta gäller endast för flera träningsaktiviteter, gäller det t.ex. träning och massage så skall kostnaden för dessa bedömas separat.
  • Det finns en uppsjö av friskvårdsaktiviteter som skatteverket godtar, på Skatteverkets hemsida finns en sammanställning med exempel på vad som anses godtagbart och vad som ej anses godtagbart som friskvårdsförmån. Skatteverket har också ett uttalat undantag för en del idrottsaktiviteter som kräver dyrare kringutrustning, mest noterbara Golf, Utförsåkning, segling och hästsport. Notera också att friskvård innefattar långt med än bara idrottsaktiviteter, t.ex. rökavvänjning, massage, akupressur, osteopati osv. godtas. Även alternativa behandlingsmetoder godtas och skatteverket gör ingen som helst vetenskaplig bedömning, det är upp till arbetsgivaren att bedöma nyttan av metoden. 
  • Träningsutrustning är endast avdragsgillt i enklare form av mindre värde, exempelvis träningsoveraller och t-shirt med reklam för arbetsgivaren. Dock är det fritt fram för företaget att köpa in träningsutrustning som de anställda får nyttja i samband med arbetet, Då omfattas de inte utav friskvårdsreglerna utan ses som vanliga inventarier.

Ytterliggare läsning:

Läs hela inlägget »

Många företag vill bjuda sina anställda på mat i samband med arbetet och det cirkulerar många rykten kring detta ämne, sanningen om vad som är avdragsgillt är däremot en helt annan.

Grundregeln är alltid att det som en arbetstagare får av sin arbetsgivare som är ”förmånligt” även privat skall förmånsbeskattas, dvs. när företaget bekostar en privat levnadsomkostnad är detta att betrakta som lön. Detta gäller såväl bilar som mat, det finns dock undantag för enklare förtäring och förfriskningar.
 

Att någonting förmånsbeskattas betyder såklart inte att det är förbjudet att tillhandahålla förmånen, det betyder bara att det skall betalas arbetsgivaravgifter och löneskatt på den kostnad den anställde hade fått betala för förmånen om den införskaffats privat.

Med tidigare nämnd ”enklare förtäring och förfriskningar”. menas drycker och enklare mat om inte är att betrakta som en måltid. T.ex. Kaffe, läsk, frukt, bullar eller enstaka mackor. När arbetsgivaren med detta som motivering bekostar de anställdas frukost gör skatteverket dock uteslutande bedömningen att detta är att betrakta som en skattepliktig förmån.

Begreppen ”övertidspizza” och ”arbetslunch” har länge varit populära, dock finns det inte längre något överseende över detta från skatteverkets sida utan de regler som gäller kring detta är desamma som gäller för intern representation. Där är alltså 90 kr per person exkl. moms avdragsgillt om sammankomsten är ordentligt dokumenterad med sammanhang, syftet med mötet, innehållet och för vilka anställda.

Mer information kring intern representation kan fås från skatteverkets ställningstagande.

Enklare förtäring omfattas enligt skatteverket av reglerna kring Personalvårdsförmån, motion och friskvård.

 
Ytterliggare läsning:

Läs hela inlägget »

Elektroniska lösningar för hantering av inkomna leverantörsfakturor och kvitton i samband med anställdas utlägg blir allt vanligare, därför vill även många företag spara kvitton och fakturor elektroniskt. Vad säger egentligen lagen?

Vilken information som skall sparas och hur styrs av bokföringslagen, nedan BFL, och Bokföringsnämndens allmänna råd.

I BFL 7 kap. 1§ framgår att ”räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget”. Detta innebär att information (fakturor/kvitton) som mottagits skall bevaras i samma form som det mottagits, dvs. fakturor mottagna fysiskt skall även arkiveras fysiskt, i original. Detsamma gäller för fakturor mottagna i elektroniska format såsom pdf som då skall sparas i elektroniskt format. Det är hur materialet mottagits som styr hur det skall arkiveras.

Då det är få företag förunnat att enbart motta fakturor i antingen digitalt eller fysiskt format innebär detta i praktiken att den stora majoriteten företag skall spara olika delar av sitt material i såväl fysiskt som digitalt format.

BFL specificerar även att materialet skall bevaras ”till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades”. Från och med det fjärde året kan dock materialet överföras till ett annat format för att arkiveras och originalhandlingarna kastas vilket innebär att inskannade fakturor i praktiken endast behöver sparas i fysiskt format i tre år förutsatt att de bevaras i elektroniskt format resterande tid.

Dessa regler är även tillämpbara på kvitton som anställda skickar in i samband med utlägg. Om den anställde fotar och skickar in kvittot till företaget elektroniskt så är det i detta format som kvittot skall sparas vilket betyder att fysiska kvitton inte behöver krävas in och hanteras. Om materialet mottages både elektroniskt och fysiskt så är det upp till företaget att välja format för bevaring.

Anställdas utlägg får dock inte förväxlas med så kallade ”företagskort” då dessa kvitton bör anses mottagna av företaget då de mottagits av den som har rätt att agera för företagets räkning.


http://www.bfn.se/redovisning/rad/bfnar13-2-grund.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991078.HTM#K5P11
http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/artiklar2014/Sidor/Kasta-kvitton-och-fakturor.aspx

Läs hela inlägget »